Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας ΕΕ2015/2302

Παρακαλούμε πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια που παρέχει η εταιρία μας, να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
 

Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται με την ατομική επιχείρηση ΖΕΡΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΑ με διακριτικό τίτλο ZERVAS TOURS, με έδρα το Περιστέρι, οδός ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8, τ.κ 12137, αριθμό M.H.T.E 0260Ε60000858301, τηλ. Επικοινωνίας +302105732630 και e-mail: info@zervas-tours.gr , μέλος του συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων HATTA. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή ίση τουλάχιστον με το 30% της αξίας του ταξιδιού – εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Με την πληρωμή της προκαταβολής και υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους Γενικούς Όρους και ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα. Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης του Οργανωμένου Ταξιδιού μεταξύ εσάς και του ZERVAS TOURS. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Οργανωμένο ταξίδι της Τουριστικής Εταιρίας μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του εκάστοτε προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων συμμετοχής σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να καταβάλλει στο ZERVAS TOURS εφόσον του ζητηθεί οποιαδήποτε αύξηση του κόστους που τυχόν θα προκύψει και θα οφείλεται σε έκτακτες αυξήσεις τιμής καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τελών θεωρήσεων βιζών χωρών, φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες.


 

Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
 

Η επιβεβαίωση της κράτησης και της προκαταβολής σας γίνεται με την παραλαβή των σχετικών νόμιμων παραστατικών, στα οποία αναφέρεται η συνολική αξία του ταξιδιού σας και το οφειλόμενο υπόλοιπο, που είναι πληρωτέο το αργότερο 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση – εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αν δεν καταβάλετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας την προβλεπόμενη ημερομηνία, το ZERVAS TOURS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν εγγραφείτε σε ένα ταξίδι σε διάστημα λιγότερο από 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη συνολική αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της κράτησης.

Για οργανωμένα Ομαδικά ταξίδια που πραγματοποιούνται με ναυλωμένες πτήσεις, το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό είναι πληρωτέο το αργότερο 35 ημέρες πριν από την αναχώρηση.


 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ)

ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (GROUP)
 

Οποιαδήποτε ακύρωση, χρειάζεται να μας την γνωρίσετε γραπτώς. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε την γραπτή ενημέρωσή σας και θα ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά:


 

Έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 100το άτομο για διαχειριστικά έξοδα.

44-21 μέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση του 30% της συνολικής αξίας.

20 μέρες πριν, μέχρι και την αναχώρηση καθώς και σε περίπτωση (non-shown – μη εμφάνιση), παρακράτηση του 100% της συνολικής αξίας.

Για οργανωμένα Ομαδικά ταξίδια που πραγματοποιούνται με ναυλωμένες πτήσεις, δεν ισχύουν οι αναφερόμενες χρονικές περίοδοι και σε περίπτωση ακύρωσης παρακρατείται το σύνολο των χρημάτων που θα έχουν καταβληθεί.


 

ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
 

Για οργανωμένα Ατομικά/Μεμονωμένα Ταξίδια & Κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρωτικών και υπόκεινται στους όρους των εκάστοτε αεροπορικών εταιριών/ξενοδοχείων/ εταιριών κρουαζιέρων και λοιπών προμηθευτών και αναφέρονται στη Σύμβαση του Ταξιδιού σας.


 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
 

Οποιαδήποτε μεταφορά κράτησης για άλλη ημερομηνία του ίδιου ταξιδιού ή άλλου ταξιδιού, γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με το ZERVAS TOURS έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Επίσης συνεννόηση χρειάζεται και στην περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε την κράτησή σας σε κάποιο άλλο άτομο. Η προθεσμία για την προειδοποίηση του ZERVAS TOURS είναι το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου σε σταθερό μέσο. Ο εκχωρητής της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση. Ο διοργανωτής ενημερώνει τον εκχωρητή σχετικά με το πραγματικό κόστος της εκχώρησης.

Πάντως η όποια αλλαγή θα πρέπει καταρχήν να γίνει αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κλπ. ενώ παράλληλα θα υπάρχει διοικητικό τέλος 50 ευρώ. Αυτό το διοικητικό τέλος είναι πέρα από τυχόν άλλα έξοδα που θα έχουν υπολογίσει οι διάφοροι προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.


 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
 

Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αποφασίσει να διακόψει το ταξίδι του ή να τροποποιήσει το ταξίδι του, δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων ή περαιτέρω αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.


 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΒΙΖΕΣ
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται το διαβατήριο και η ταυτότητα. Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι και για όλες τις χώρες του κόσμου. Ωστόσο στις χώρες της Ε.Ε. και σε συγκεκριμένες χώρες που ισχύουν διμερείς σχετικές συμφωνίες, μπορείτε να ταξιδέψετε και με ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες (κατά προτίμηση τελευταίας δεκαετίας). Εφόσον υπάρχει διαβατήριο προτείνουμε να το έχετε μαζί σας για κάθε ταξίδι στο εξωτερικό.


 

Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη:


 

να έχετε διαβατήριο σε ισχύ και να έχετε πληροφορηθεί από τις αρμόδιες αρχές εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιήσετε είναι αποδεκτό στις χώρες που θα ταξιδέψετε,

να έχετε ενημερωθεί και μεριμνήσει για τις θεωρήσεις (βίζες) που τυχόν χρειάζονται,

να έχετε ενημερωθεί εάν στις χώρες που θα ταξιδέψετε είναι απαραίτητο το διαβατήριό σας να έχει τουλάχιστον εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής του ταξιδιού,

να έχετε κενές σελίδες στο διαβατήριο για την σφραγίδα εισόδου στις χώρες που θα ταξιδέψετε και

να έχετε ενημερωθεί εάν υπάρχει απαγορευτικό εισόδου στη χώρα που θα ταξιδέψετε εάν στο διαβατήριό σας υπάρχει σφραγίδα άλλης συγκεκριμένης χώρας και να έχετε προβεί στην έκδοση νέου διαβατηρίου (π.χ. διαβατήριο με σφραγίδα εισόδου Ισραήλ δεν ισχύει για ταξίδι στο Ιράν).

Εάν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε να μας το γνωρίσετε με την εγγραφή σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με εμάς, τις απαραίτητες θεωρήσεις – βίζες που χρειάζονται (χρόνος, τέλη, φωτογραφίες). Το ZERVAS TOURS δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν ακολουθήσετε την διαδικασία που ορίζει κάθε προξενική αρχή ξένης χώρας που απαιτεί θεώρηση ή εάν δεν έχετε προσκομίσει τα σωστά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην ξένη χώρα. Στην περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι γι’ αυτούς τους λόγους, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που ενδεχομένως θα προκαλέσει η ακύρωσή σας στο ταξίδι.

Για ταξίδια ανηλίκων ισχύουν ειδικές διατάξεις. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε ανάλογα από τους αρμόδιους φορείς, (υπουργείο εξωτερικών, πρεσβείες και προξενικές Αρχές).


 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
 

Όσοι συμμετέχουν σε οργανωμένο ομαδικό ταξίδι πρέπει να είναι σε φυσική κατάσταση τέτοια που να μπορούν να το φέρουν εις πέρας, χωρίς να προκαλούν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στην ομαλή ροή της εκτέλεσης του προγράμματος. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξιδιώτη, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουργεί άμεσα σοβαρό πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Αν έχετε προβλήματα υγείας, συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας. Κάθε ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις απαραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις, τις οποίες συστήνει η Π.Ο.Υ. ή απαιτούνται από την εκάστοτε επισκεπτόμενη χώρα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να απευθύνεστε στις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές. Ειδικά σε περιπτώσεις επιδημιών/πανδημίας (π.χ COVID-19) ισχύουν ειδικές υγειονομικές διατάξεις/διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να ταξιδέψετε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
 

Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου του, των χρημάτων του, των τιμαλφών του, των πιστωτικών καρτών, των αεροπορικών του εισιτηρίων κ.λπ. Αν χάσετε κάτι θα σας συμπαρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς.


 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
 

Όλα τα ταξίδια είναι σχεδιασμένα με βάση τα ισχύοντα αεροπορικά δρομολόγια τη στιγμή που γράφτηκε το πρόγραμμα. Ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτά είναι δυνατόν να τροποποιήσουν τη σειρά, τις διανυκτερεύσεις αλλά και τις αρχικά προβλεπόμενες επισκέψεις και ξεναγήσεις. Το ZERVAS TOURS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείων με άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ορισμένα ταξίδια είναι από τη φύση τους δύσκολα και απαιτούν προσαρμογές ανάλογα με την ημερομηνία που πραγματοποιούνται. Έτσι, το τελικό πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού θα αναφέρεται αναλυτικά στον Ταξιδιωτικό Φάκελο μαζί με πληροφορίες για τις πτήσεις, τα ξενοδοχεία κ.λπ. και θα παραδίδεται στους ταξιδιώτες το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. Το ZERVAS TOURS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ταξιδιώτη οποιαδήποτε αύξηση του κόστους που τυχόν προκύπτει και θα οφείλεται σε αυξήσεις τιμής καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, τελών θεώρησης visa κλπ.


 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Σε θέματα χερσαίας μεταφοράς, μεταφοράς δι’ αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Καθυστερήσεις ή/και αλλαγές δρομολογίων, τύπου αεροσκάφους ή/και ενδιάμεσων σταθμών, είναι πιθανό να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς ή/και από αεροπορικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους) είναι πιθανόν να πάρουν αποφάσεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίηση του προγράμματος έτσι όπως αυτό έχει αρχικά σχεδιαστεί. Το ZERVAS TOURS δεν είναι δυνατόν ούτε να ελέγξει ούτε να προλάβει τέτοιου είδους αποφάσεις και ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΔ 7/2018), το ZERVAS TOURS έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.


 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
 

Το ZERVAS TOURS για την διοργάνωση των ταξιδιών του χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κ.λπ., στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχει άμεσο έλεγχο και ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές χωρίς τη δική του ευθύνη. Αν έχουμε μια αλλαγή μείζονος σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πριν από την αναχώρηση, είτε απευθείας είτε μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου – πράκτορα που έκανε την κράτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση σας παρέχουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις:

Να δεχτείτε την αλλαγή.

Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση να καταβάλετε τη διαφορά στην περίπτωση που θα ισχύει υψηλότερη τιμή πώλησης. Στην περίπτωση που ισχύει χαμηλότερη θα σας επιστραφεί η διαφορά.

Να ακυρώσετε το ταξίδι με ταυτόχρονη επιστροφή όλων των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
 

Το ZERVAS TOURS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για περιπτώσεις που μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για περιπτώσεις που είναι πέρα από τον δικό της έλεγχο και τη δυνατότητα να τις αποφύγει, όπως π.χ. αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστερήσεις λόγω τεχνικής βλάβης ή λόγω προηγούμενου δρομολογίου, πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, απεργίες, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες/πανδημία. Επίσης το ZERVAS TOURS δεν έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δωματίων σε κάθε ξενοδοχείο, πόλη κ.λπ. Το επιπλέον οικονομικό κόστος που ενδέχεται να προκληθεί από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ταξιδιώτη. Πολλές φορές τα ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν “υπερπληρότητα” (overbooking). Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου. Μέλημά μας, σε κάθε περίπτωση, είναι να διατηρούμε, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, αναλλοίωτο το ύφος και την δομή του κάθε ταξιδιού και με αυτόν τον γνώμονα θα αποφασίζονται οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες από αστάθμητους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε συνεννόηση με την εταιρία και τις υπεύθυνες αρχές της εκάστοτε χώρας.


 

ΑΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το οργανωμένο ομαδικό ταξίδι μας για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες/πανδημία κ.λπ.) είναι πιθανόν να ακυρωθεί και σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών. Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι, σας παρέχουμε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση να καταβάλετε τη διαφορά στην περίπτωση που ισχύει υψηλότερη τιμή πώλησης. Στην περίπτωση που ισχύει χαμηλότερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά.

Να ζητήσετε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 

Η ασφάλεια των ταξιδιωτών μας είναι η πρώτη μας μέριμνα. Γι’ αυτό παρακολουθούμε συνεχώς τις πολιτικές & υγειονομικές εξελίξεις ανά τον κόσμο και ζητούμε, όταν χρειάζεται, τη συμβουλή του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και των αρμόδιων φορέων. Αν μας συμβουλέψουν να αποφύγουμε την επίσκεψη σε μια χώρα, τότε ενημερώνουμε ανάλογα τους ταξιδιώτες και ακυρώνουμε, αν παραστεί ανάγκη, το ταξίδι. Δυστυχώς παρ’ όλα αυτά, εγκληματικές ενέργειες κατά των ανθρώπων και της περιουσίας τους είναι γεγονότα υπαρκτά σε όλο τον κόσμο. Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό τους και τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συνιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατήρια αφύλακτα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Συνήθως υπάρχουν χρηματοκιβώτια στα δωμάτια ή στη ρεσεψιόν των ξενοδοχείων. Συνιστούμε να φυλάσσετε χρήματα και διαβατήρια σε εσωτερικές τσέπες ή σε ειδικό τσαντάκι που δένεται στη μέση. Στις πτήσεις να αποφεύγετε να παραδίδετε βαλίτσες ή τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην αφήνετε πράγματα στα πούλμαν κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων, ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές από τους τοπικούς υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τραυματιστεί ή αποβιώσει από κάποια δραστηριότητα – υπηρεσία πέρα από αυτές που αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε επί τόπου από τον αντιπρόσωπό μας, θα σας συμπαρασταθούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια (απαίτηση) θελήσετε να προβείτε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Επιπλέον σας προτείνουμε προαιρετικά την αγορά ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο εξωτερικό, οι όροι της οποίας αναφέρονται αναλυτικά στο προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 

Η εταιρία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679).


 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 

Το ZERVAS TOURS και ο Ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη την κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του Οργανωμένου Ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς καταστεί αδύνατη, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

Δυνατότητα πληρωμής με κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας στις τράπεζες: ALPHA BANK, ETE, EUROBANK.

Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

Δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας μέσω του ιστότοπου της εταιρίας μας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ